Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 skaidrojums vecākiem (23.12.2021, ceturtdien)
Pievienots: Otrdien 17:31, 2016. gada 19. janvārī

2015.gada 13.oktobrī pieņemti  jauni  Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.

Noteikumi nosaka, ka vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē izglītojamo pārceļ, ja izglītojamais:

  1. visos mācību priekšmetos (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm vai attiecīgi aprakstošo vērtējumu 1.-3.klasē normatīvajā regulējumā noteiktajos mācību priekšmetos;

  2. ir saņēmis ne vairāk kā vienu pēcpārbaudījuma* vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm.

Izglītojamo nepārceļ vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē un nosaka papildu mācību pasākumus visa mācību gada laikā mācību priekšmetu un mācību stundu plāna īstenošanas ietvaros, ja izglītības iestādes pedagoģiskā padome, izvērtējot izglītojamā mācību sasniegumus ( vērtējums vienā un vairākos mācību priekšmetos neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts), mācību sasniegumu attīstības dinamiku, izglītojamā vispārējo attīstību, kavējumu daudzumu, kā arī mācību sasniegumu prognozi nākamajam mācību gadam, atzīst, ka izglītojamais nav pārceļams vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē.

*Izglītojamajam visos mācību priekšmetos, kuros saņēmis gada vērtējumu zemāku par četrām ballēm vai gada vērtējumu nav saņēmis, vai gada vērtējums mācību priekšmetā neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem, tiek noteikti papildu mācību pasākumi mācību gada nobeigumā (parasti jūnijā). Papildu mācību pasākumu nobeigumā izglītojamais kārto pēcpārbaudījumus. Pēcpārbaudījuma vērtējumu pielīdzina gada vērtējumam mācību priekšmetā.

Informāciju sagatavoja direktore Agita Lundberga, 2015.gada 19.janvārī.

Tālruņa nr. 63024449

Atpakaļ
Jaunākās ziņas:
Informācija vecākiem!
Pievienots: 11.05.2022, 13:58

Informācija vecākiem!
Pievienots: 03.05.2022, 08:35

Atvērto durvju dienas!
Pievienots: 07.04.2022, 13:05

Jaunākā galerija: