Par mums > Normatīvie dokumenti
Normatīvie dokumenti:

Apmeklētāju uzturēšanās kārtība izglītības iestādē (aktualizēta 16.08.2022.) šeit

Nolikums šeit

Attīstības plāns 2021.-2023. gadam šeit

Pašnovērtējuma ziņojums šeit

Jelgavas 4. sākumskolas padomes noteikumi šeit

Iekšējās kārtības noteikumi šeit

Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība šeit

Kārtība, kādā nodrošina izglītojamo drošību skolā un tās organizētajos pasākumos (aktualizēta 15.11.2022.) šeit

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana pirmsskolā šeit

Izglītojamo mācību sniegumu vērtēšanas kārtība 1.- 6.klasēs (aktualizēta 09.06.2022.šeit 

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos skolā un informē izglītojamo likumiskos pārstāvjus, pašvaldības un valsts iestādes par izglītojamo neattaisnotajiem skolas kavējumiem (aktualizēta 10.06.2022.) šeit 

Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai šeit

Atbalsta grupas noteikumi šeit 

 

Jaunākās ziņas:
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības balva izglītībā
Pievienots: 26.05.2023, 09:02

Latvijas skolu orientēšanās kauss 2023
Pievienots: 25.05.2023, 13:57

Jauno satiksmes dalībnieku foruma 1. kārta
Pievienots: 25.05.2023, 13:55

Jaunākā galerija: