Par mums > Normatīvie dokumenti
Normatīvie dokumenti:

Apmeklētāju uzturēšanās kārtība izglītības iestādē (aktualizēta 16.08.2022.) šeit

Nolikums šeit

Attīstības plāns 2021.-2023. gadam šeit

Pašnovērtējuma ziņojums - 2021 šeit

Jelgavas 4. sākumskolas padomes noteikumi šeit

Iekšējās kārtības noteikumi šeit

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana pirmsskolā šeit

Izglītojamo mācību sniegumu vērtēšanas kārtība 1.- 6.klasēs (aktualizēta 09.06.2022.šeit 

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos skolā un informē izglītojamo likumiskos pārstāvjus, pašvaldības un valsts iestādes par izglītojamo neattaisnotajiem skolas kavējumiem (aktualizēta 10.06.2022.) šeit 

Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai šeit

Atbalsta grupas noteikumi šeit 

 

Jaunākās ziņas:
Skolas dzimšanas dienas nedēļa.
Pievienots: 16.09.2022, 17:43

2022./2023.m.g.
Pievienots: 06.09.2022, 15:22

Pievienots: 09.08.2022, 15:15

Jaunākā galerija: